آسیب شناسی  شوراهای اسلامی شهر و روستا ( ۳ )
آسیب شناسی  شوراهای اسلامی شهر و روستا ( ۳ )
شوراهای اسلامی شهر و روستا،اگر چه درقانون اساسی مندرج بود و لزوما باید جامه تحقق بر تن می ک اداره شهر و روستا مانند اداره یک محله و انجمن نیست که به مثابه هیات امنای محلات به آن نگریسته شود.متاسفانه در بسیاری از موارد انسان تعجب می کند که چگونه عده ای با چه توشه و تجربه و تخصصی ! وارد گود انتخابات می شوند و خود را در معرض رای مردم قرار می دهند؟!!

در باره آسیب های کارکردی و ابهام نقش و جایگاه شوراها سخن گفتیم.اکنون به نکاتی در باره ضعف عملکردی شوراها می پردازیم.

دلایل ضعف عملکرد شوراها را در چند نکته عمده می توان برشمرد:

اول- تقلیل نگاه به شوراها در حد ابزار کسب رای و درآمد

در ادوار گذشته نگاه دولتها و مجالس به شوراها یک نگاه ابزاری و شعاری بوده است.حتی شورایاری و شوراهای محله هم گرفتار این نگاه شده است.در حالت دیگر شوراها تبدیل به بستر کسب درآمد و رفع و رجوع کمبودهای ادارات و دستگاهها شده اند.این نگاه وقتی سرایت پیدا می کند وقتی به داوطلبان و اعضای شوراها می رسد در بسیاری موارد تبدیل به بنگاه درآمدزایی شخصی می شود که در سالهای اخیر نمونه های مکرر آن را در منطقه خودمان شاهد بودیم.

دوم- عدم توانمندی اعضای شوراها در درک درست از نیازها و فهم تخصصی از امور اداره شهر و روستا

این یک نکته جدی است که اداره شهر و روستا مانند اداره یک محله و انجمن نیست که به مثابه هیات امنای محلات به آن نگریسته شود.متاسفانه در بسیاری از موارد انسان تعجب می کند که چگونه عده ای با چه توشه و تجربه و تخصصی ! وارد گود انتخابات می شوند و خود را در معرض رای مردم قرار می دهند؟!!

این ضعف تخصص و توانمندی ها موجب حابجایی اصل و فرع اولویت ها و نیازها و تصمیم گیری های فرصت سوز و سرمایه سوز شده است که در برخی موارد شاهد رشد و توسعه کاریکاتوری امکانات و تسهیلات بوده وهستیم.

سوم- ترکیب ناهمگن و نا متوازن اعضای شوراها

یکی از مهمترین علل ناتوانی شوراها درسالهای گذشته ترکیب ناهماهنگ و ناهمگن اعضای شوراها بوده است که صحن و پشت صحنه شوراها راتبدیل به یارکشی و درگیری های خسته کنتده کرده است.

دلیل اول این ترکیب، غلبه نگاه قومیتی،خویشاوندی و رفاقتی در انتخاب هاست. در همین انتخابات دیدیم که در مواردی حمایت از داوطلبان از حمایت قومی و محلی به حمایت از رفقا!! تنزل یافته بود.

دومین دلیل نیز در بروز برخی پدیده های ناهنجار در انتخابات است که خرید و فروش رای از مهمترین دلایل آن است.لابیگری های پرهزینه،وعده و وعیدهای آنچنانی،سفره اندازی های چرب و شیرین و تبلیغات به صرف شیرینی و اطعام!! از این جمله اند.

🔶 چند نکته در تحلیل انتخابات شوراها در این دوره

اول- آنچه که در دو سه مقاله آمد بهانه ای بود برای آسیب شناسی نهاد شوراها که به باور نگارنده،نارساییها و کاستی های اشاره شده،زیرساخت های اصلی شرایط کنونی در انتخابات شوراها است.

دوم-وضعیت کنونی،یک پدیده نوظهور و ناگهانی در این دوره نیست.اختلالهای متعدد در ساختار و رویکرد و عملکرد شوراها که به آن اشاره شد.عوامل اصلی وضعیت کنونی است که در این دوره معلول های آن شاهد هستیم.لذا نمی توان تمام متغیرهای تحلیل را محدود به همین دوره کرد.

سوم- تردیدی نیست که در این دوره شاهد پدید ه های ناهنجاری از عوامل اختلال آفرین در روند انتخابات و البته درحاشیه آن بودیم.برای تحلیل این حواشی پررنگ تر از متن،لازم است ابتدا یک نگاه مقایسه ای داشته باشیم و مجموع عملکرد هیات های اجرایی و نظارت ازابتدا تا پایان را بررسی کنیم.دیگر این که حتی المقدور باسند و مدرک و آمار نسبی اثبات کنیم مثلا”؛ خرید وفروش رای در این دوره بیشتر بوده یاکمتر؟! اگر بیشتر بوده چرا؟ و اگر کمتر شده است دلیل آن چیست؟

این سه در واقع درآمدی بود بر آسیب شناسی انتخابات شوراها که در مقالات بعدی بدان پرداخته خواهد شد.