اجرای طرح کشت PVS گندم در اراضی کشاورزی هومند آبسرد
اجرای طرح کشت PVS گندم در اراضی کشاورزی هومند آبسرد
عملیات کشت طرح pvs گندم شامل ارقام حیدری، زرینه و لاین‌های cd96-10, cd96-9 و c96-8 در مزرعه آقای "پرویز عسگر نجفی" واقع در هومند آبسرد به اجرا درآمد.

حسین اردلانی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند:

🔹عملیات کشت طرح pvs گندم شامل ارقام حیدری، زرینه و لاین‌های cd96-10, cd96-9 و c96-8 در مزرعه آقای “پرویز عسگر نجفی” واقع در هومند آبسرد به اجرا درآمد.

🔸این طرح به معنی انتخاب مشارکتی نوع ارقام است که با مشارکت کشاورز انجام می‌شود و کشاورز تصمیم می‌گیرد که کدام رقم برای کشاورزی وی سازگار و مناسب تر است.
🔹اجرای این طرح در شرایط واقعی با همان مشخصاتی که خود کشاورزان عمل می‌کنند کشت و کار می‌شود.
🔹همچنین در نهایت همه مراحل عملیات زراعی مطابق با اصولی که در هر منطقه رواج دارد، صورت می‌گیرد تا به برداشت محصول می‌رسد.