ارجاع پرونده متخلفان زیست محیطی انتشارآلودگی پسماندهای بیمارستانی به مراجع قضایی
ارجاع پرونده متخلفان زیست محیطی انتشارآلودگی پسماندهای بیمارستانی به مراجع قضایی
جداسازی زباله های بیمارستانی هزینه هایی دارد و نیازمند یک سالن با نیروهای جدا و تجهیزات مخصوص و استاندارد است که دستگاه بی خطرساز از همه مهمتر است.

به گزارش اداره محیط زیست شهرستان دماوند، فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند، در این رابطه اظهار کرد: محل دفن زباله گندک در شهرستان دماوند به صورت قانونی در اختیار شهرداری قرار گرفته تا پسماند شهرهای دماوند، پردیس، بومهن، رودهن، آبسرد، آبعلی و کیلان در این منطقه دفن شوند.

او افزود: موضوع جداسازی زباله های بیمارستانی چند بار با شبکه بهداشت مطرح شده و متولی اصلی این مساله جامعه پزشکان شهرستان یعنی تولید کنندگان پسماندهای پزشکی هستند.فریدی بیان کرد: جداسازی زباله های بیمارستانی هزینه هایی دارد و نیازمند یک سالن با نیروهای جدا و تجهیزات مخصوص و استاندارد است که دستگاه بی خطرساز از همه مهمتر است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند تصریح کرد: شبکه بهداشت پیمانکاری برای پیگیری موضوع مذکور معرفی کرده که حاضر است دستگاه بی خطرسازی را در گندک نصب کند و پیگیری ها جهت رفع مشکل پسماندهای بیمارستان ادامه دارد و اگر مشکل همچنان حل نشود پرونده افرادی که باعث انتشار آلودگی می شوند را به مرجع قضایی ارسال می کنیم و با کسی تعارف نداریم.