اگر دانش آموزی در زمان امتحان کرونا داشت چه کند؟
اگر دانش آموزی در زمان امتحان کرونا داشت چه کند؟
یک آزمون جبرانی در اواخر تیر و اوایل مرداد داریم که این فرد می‌تواند در همان آزمون شرکت کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش:

🔹 اگر دانش آموزی در پایه نهم کرونا دارد اشکالی ندارد و می‌تواند در امتحان شرکت نکند.

🔹 یک آزمون جبرانی در اواخر تیر و اوایل مرداد داریم که این فرد می‌تواند در همان آزمون شرکت کنند، اگر نتوانست می‌تواند در آزمون شهریور شرکت کند.

🔹 این در حالیست که اگر گواهی داشته باشد که در خرداد کرونا داشته است، نمره‌اش در بخش امتحانات خرداد ثبت می‌شود.

🔹 طراحی وزارت آموزش و پرورش برای آزمون‌ها این است که تا ۳۰ درصد از حجم مطالب درسی را کاهش داده است.