بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از روند اجرای واکسیناسیون عمومی کووید-۱۹ در شهرستان دماوند
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از روند اجرای واکسیناسیون عمومی کووید-۱۹ در شهرستان دماوند
در بازدید کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر عارفی و مالکی از مرکز مدیریت شبکه و دکتر بنکدار از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر به اتفاق کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند.

کارشناسان وزارت بهداشت از روند اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی کووید-۱۹ شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند بازدید کردند.
در بازدید کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر عارفی و مالکی از مرکز مدیریت شبکه و دکتر بنکدار از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر به اتفاق کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند.
همچنین از مرکز تجمیعی واکسیناسیون کووید – ۱۹ شهدای سلامت و مرکز خدمات جامع سلامت آبسرد بازدید به عمل آمد.
ضمن بررسی فضای فیزیکی، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت حمل و نگهداری واکسن زنجیره سرما در مجموع روند ارائه خدمات را بسیار خوب ارزیابی انجام گرفت.
در ادامه طی نشستی دکتر خیرخواه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند، ضمن قدردانی از حضور کارشناسان وزارت و معاونت از زحمات همکاران در راستای کنترل و مراقبت بیماری کووید-۱۹ قدردانی کردند و گزارشی در رابطه با روند اجرای برنامه، میزان نمونه گیری‌ها، گروه های مراقبتی و روند انجام واکسیناسیون عمومی کووید-۱۹ ارائه نمودند.