بررسی مشکلات شهر آبعلی در  نشست گردشی شورای اسلامی شهرستان دماوند
بررسی مشکلات شهر آبعلی در  نشست گردشی شورای اسلامی شهرستان دماوند
رئیس شورای شهرستان دماوند عنوان کرد: امیداریم با برگزاری جلسات گردشی در همه شهرها بتوانیم حتی یک مشکل از شهر را بررسی و پیگیری نموده وبه نتیجه برسانیم.

اولین نشست گردشی شورای اسلامی شهرستان دماوند با اعضای شورای شهر آبعلی به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهری برگزار شد.
رئیس شورای شهر آبعلی ضمن مطرح مشکلات شهری خواهان پیگیری مشکلات شد.
وی با اشاره به ظرفیت شورای شهرستان دماوند در خصوص پیگیری مشکلات شهرهای و روستاهای و تعامل با مسئولان شهرستانی و استانی خواهان برگزاری جلسات جهت نتیجه‌گیری و رفع موانع جهت حل مسائل و مشکلات گردید.
در ادمه رئیس شورای شهرستان دماوند از آشنایی با مشکلات شهری آبعلی و همچنین پیگیری برخی از این مسائل مواردی را مطرح نمود.
رضا هاشمی عنوان کرد: امیداریم با برگزاری جلسات گردشی در همه شهرها بتوانیم حتی یک مشکل از شهر را بررسی و پیگیری نموده وبه نتیجه برسانیم.
شایان به ذکر است با توجه به مشکل زمین‌های مسکن جوانان شهر آبعلی مقرر شد جلسه‌ای جهت پیگیری با رئیس بنیاد مسکن دماوند و اعضای شورای شهر آبعلی در محل دفتر شورای شهرستان برگزار شود.
در ادامه این نشست مقرر شد جهت مشکلات بهداشت و درمان شهر آبعلی با شبکه بهداشت و درمان مکاتبه و جلسه‌ای انجام گیرد.