بیش از ۵٩ میلیون ایرانی واجد شرایط شرکت در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری هستند
بیش از ۵٩ میلیون ایرانی واجد شرایط شرکت در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری هستند
آمار رأی اولی ها یک میلیون و سیصد و نود و دو هزار و صد و چهل و هشت نفر است.

🔹رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: پنجاه و نه میلیون و سیصد و ده هزار و سیصد و هفت نفر، کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ هستند.

🔹عرف همچنین، آمار رأی اولی ها را یک میلیون و سیصد و نود و دو هزار و صد و چهل و هشت نفر، بر شمرد.