تعطیلی برخی از پروژه‌های گازرسانی در شهرستان قابل توجیه نیست
تعطیلی برخی از پروژه‌های گازرسانی در شهرستان قابل توجیه نیست
پروژه‌های نیمه کاره شرکت گازبایدهرچه زودتر فعال شود،درغیراین صورت سطح همکاریهای مدیریت شهرستان باشرکت گازاستان به حداقل‌ترین جایگاه تنزل خواهدیافت وقطعاً این موضوع شرکت گازرادردماونددچارچالش جدی خواهدکرد.

مهدی‌حیدری، فرماندار دماوند اظهار کرد :
با توجه به انتقال خط لوله گازبه لاریجان،دماوند با بیشترین میزان تخریب در محیط زیست،منابع ملی وطبیعی مواجه شد.
مشکل ماگازرسانی به لاریجان نیست،چراکه استفاده ازنعمت گازحق طبیعی همه هم‌وطنان است،امابایدباحداقل تخریب‌هاوانجام مطالعات صحیح توسط وزارتخانه انجام می‌شد که این امر محقق نگردید.
در آن شرایط وزارت نفت قول مساعدت درخصوص گازرسانی به روستاهای شهرستان را داد که متاسفانه تاکنون اتفاقی دراین خصوص رخ ندادوموجب بروزعمده مشکلات برای مسئولان شهرستانی شد.
کندی درروندپروژه‌هاوعدم پیگیری، موجب بی‌اعتمادی مردم به مسئولان خواهدشدوما درخصوص عدم پیگیری موضوع گازرسانی به روستاهای فاقد گازشهری در شهرستان،ازشرکت گازگلایه‌مندیم.
پروژه‌های نیمه کاره شرکت گازبایدهرچه زودتر فعال شود،درغیراین صورت سطح همکاریهای مدیریت شهرستان باشرکت گازاستان به حداقل‌ترین جایگاه تنزل خواهدیافت وقطعاً این موضوع شرکت گازرادردماونددچارچالش جدی خواهدکرد.
انتظارماازمسئولان استانی و کشوری این است که بااتخاذتدابیرلازم،مشکلات روستاییان دماوندراپایان دهند.