تقدیر از رئیس راه و شهرسازی دماوند به‌منظور مساعدت جهت کشف زوایای پنهان تخلفات شبکه جعل اسناد دولتی
تقدیر از رئیس راه و شهرسازی دماوند به‌منظور مساعدت جهت کشف زوایای پنهان تخلفات شبکه جعل اسناد دولتی
شبکه جعل اسناد دولتی که موارد تخلف آن مربوط به بازه زمانی سال‌های ۹۲ الی ۹۷ بوده است، کشف گردید.

شبکه جعل اسناد دولتی که موارد تخلف آن مربوط به بازه زمانی سال‌های ۹۲ الی ۹۷ بوده است، کشف گردید.

موضوع کشف به اوایل سال ۹۸ بر می گردد که با پیگیری‌های موثر مدیران وقت از جمله احمد همتی مدیر راه و شهرسازی دماوند و محبت‌خواه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با کمک پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ زوایای پنهان آن شناسایی گردید.