تلنگر ! سهم ما در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ؟!
تلنگر ! سهم ما در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ؟!
سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال " تولید ؛ پشتبانی ها ، مانع زدایی ها " نامگذاری شده ، خوب است بیش از پیش به مباحث مربوط به تولید ، برندسازی و معرفی محصولات شهر و منطقه مان بیندیشیم و بپردازیم .

ره آورد به استناد رسالت رسانه ای خود ، شناخت موانع و راه های زدودن آن و راهکارهای پشتیبانی از تولید را در منطقه شرق استان تهران به اندازه توان خود پی خواهد گرفت .

ایده ها و پیشنهادات خود در زمینه برند سازی و معرفی محصولات دماوند و منطقه را با ما در میان بگذارید .