ثبت نام ۶۶۰داوطلب شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند
ثبت نام ۶۶۰داوطلب شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند
۶۶۰داوطلب شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند ثبت نام کردند

حیدری، فرماندار دماوند:
🔹️با توجه به سیاست های کلی ابلاغی وزارت کشور مقدمات وپشتیبانی های برگزاری انتخابات باشکوه درشهرستان دماوند دردستور کار قرارگرفت
🔹️در شهرستان دماوندبادارا بودن۵شهر و۲ بخش،استقبال خوبی به منظورثبت نام در حوزه شورای روستایی وشهری صورت گرفت
🔹️بر این اساس درحوزه روستایی ۴۸۸نفرودر حوزه شهری۱۷۲نفرثبت نام کردندکه با توجه به بررسی صلاحیت هادردومرجع هیئت اجرایی و نظارت،حدود ۷۰درصدازداوطلبان تایید صلاحیت شدند
🔹️مدیریت‌ روستایی درشهرستان دماوندبسیار موردتوجه قراردارد؛چرا که باتوجه به حضور حجم عظیمی ازافراددرشهرهای خوش آب وهوا و روستاهای این شهرستان،نیازمندمدیریت قوی در حوزه بومی هستیم وامیدواریم شوراهای اسلامی بتواننداین خلأراپرکرده وباارتباط حسنه بامجموعه مدیریت دولتی،کمک شایانی درحوزه آبادانی منطقه داشته باشند
🔹️در این دوره ازانتخابات تعداد۱۵۴۰نفر رأی اولی در شهرستان دماوندوجود دارندوبراین اساس،دوهمایش ویژه رأی اولی ها برگزارشد که حضورپررنگ جوانان عزیزدراین حوزه مارا به ارائه توضیحات برای چگونگی قدم نهادن دراین مسیردلگرم کرد.