ثبت ۱۰ هزار و ۹۳۸ تعاونی در استان تهران
ثبت ۱۰ هزار و ۹۳۸ تعاونی در استان تهران
استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۹۳۸ مورد بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا را در کشور به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش‌ها تعاونی های فعال در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۷۳ هزار نفر اشتغالزایی داشته اند و استان تهران بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا را به خود اختصاص داده است.

برابر قانون اساسی، اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. به موجب فصل سوم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به سیاستهای توسعه بخش تعاون اشاره دارد، افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
در حال حاضر بخش تعاون از ظرفیتهای بالایی برای رشد و توسعه اقتصاد برخوردار است و تعاونی ها سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی به ویژه اشتغالزایی دارند.

شرکت تعاونی فعال به شرکتی گفته می شود که به بهره برداری رسیده، دارای عملکرد مالی سالیانه است و به نحوی تولید داشته یا ارایه خدمات کند.
شرکت تعاونی در دست اجرا، شرکتی است که دارای عملکرد مالی است ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از تعداد تعاونی های کشور حاکی از آن است که تا پایان سال گذشته تعداد کل تعاونی های فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا در کشور ۹۶ هزار و ۴۹۳ واحد بوده که ازاین تعداد ۶۹ هزار و ۲۷۹ تعاونی در حال بهره برداری و ۲۷ هزار و ۲۱۴ تعاونی در دست اجرا بوده است.

تعاونی های فعال در حال بهره برداری، یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۷۰ نفر اشتغالزایی را به دنبال داشته و بیشترین تعداد اعضای تعاونی را مردان با بیش‌ از ۳۸ میلیون نفر تشکیل داده است.
بیشترین تعداد تعاونی های فعال در حال بهره برداری و بیشترین تعداد شاغلین، مربوط به تعاونی های گرایش خدمات، کشاورزی و صنعت بوده است.
این گزارش نشان می دهد که ۲۶.۵ درصد از تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری در گرایش خدماتی، ۲۱.۵ درصد در گرایش کشاورزی و ۱۵.۹ درصد در گرایش صنعت قرار گرفته اند.
همچنین تعداد تعاونی‌های در دست اجرا تا پایان ۱۳۹۹ بیش از ۲۷ هزار و ۲۰۰ شرکت تعاونی با ۴۱۷ هزار و ۵۳۳ نفر شاغل بوده است.

در این بخش نیز گرایش خدمات، کشاورزی و صنعتی بیشترین میزان شرکتهای تعاونی در دست اجرا را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش مجموعه شرکت های تعاونی فعال در حال بهره برداری و تعاونی های در دست اجرا طی سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸ روند افزایشی را نشان می دهد.
استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۹۳۸ مورد بیشترین تعداد شرکتهای تعاونی فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا را در کشور به خود اختصاص داده است.