رفع محرومیت از شهرستان های استان تهران
رفع محرومیت از شهرستان های استان تهران
دیوان محاسبات استان تهران بر ضرورت مدیریت ۶۲۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی ارزش افزوده برای رفع محرومیت در این استان تاکید کرد.

طی نامه ای از سوی دیوان محاسبات استان تهران به دکتر بندپی استاندار تهران، استفاده از ظرفیت قانونی بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای رفع محرومیت شهرستان های استان مورد تاکید قرار گرفت.
در این نامه آمده است: در صورت استفاده از ظرفیت قانونی مذکور، ساماندهی و مدیریت حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان منابع نقدی ارزش افزوده برای استان تهران که چندین برابر بودجه عمرانی استان می باشد، فراهم شده و علاوه بر آبادانی و رفع محرومیت، از بی انضباطی مالی جلوگیری خواهد شد.
دیوان محاسبات استان تهران تاکید کرده است رصد عملکرد شورا در این خصوص تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در مناطق محروم و آسیب دیده از کل جمعیت هر استان را از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی، محرومیت‌زدایی و بهسازی در همان استان نمایند.