سرکشی به زندان ها در ایستگاه دماوند
سرکشی به زندان ها در ایستگاه دماوند
حاجی محمدی رئیس سازمان زندان ها در زندان دماوند حضور یافت و با زندانیان رو در رو گفتگو کرد

▫️ حاجی محمدی رئیس سازمان زندان ها در زندان دماوند حضور یافت و با زندانیان رو در رو گفتگو کرد

▫️ رئیس سازمان زندان ها از کیفیت غذاها تا رفتار زندان‌بان ها با زندانیان پرس و جو و بررسی کرد .