سهم تهران از نخستین سامانه بارشی ۶ میلی‌متر بوده است
سهم تهران از نخستین سامانه بارشی ۶ میلی‌متر بوده است
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب گفت: سهم استان تهران از نخستین سامانه بارشی کشور تنها ۶ میلی متر بوده است.

محمدرضا خانیکی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب گفت: از زمان ورود نخستین سامانه بارشی فراگیر استان تهران که پس از شروع سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به این استان وارد شده است فقط ۶ میلی متر بارندگی ثبت شده است.

وی افزود: این حجم بارش هنوز قابل توجه نیست.