سیمای کشاورزی دماوند (۶)/ چرا باید دماوند قطب کشاورزی باشد؟ (۲)
سیمای کشاورزی دماوند (۶)/ چرا باید دماوند قطب کشاورزی باشد؟ (۲)
تقریبا شاه بیت همه سخنان مسئولان در شهرستان دماوند از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون این بوده است که یکی از مهمترین اضلاع پیشرفت دماوند کشاورزی آن می باشد و کسی تاکنون در این باره تردیدی به خود راه نداده است.

تقریبا شاه بیت همه سخنان مسئولان در شهرستان دماوند از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون این بوده است که یکی از مهمترین اضلاع پیشرفت دماوند کشاورزی آن می باشد و کسی تاکنون در این باره تردیدی به خود راه نداده است.

🔹اگرچه بارها از صنعتی شدن منطقه، گردشگری کردن منطقه و دانشگاهی شدن نیز گفتگو شده است ولی در کشاورزی بودن آن کسی شک نکرده است.

🔸در مورد صنعتی شدن، گردشگری کردن و دانشگاهی شدن منطقه بحث و نظر زیاد است ولی چون موضوع یادداشت کشاورزی می باشد از آن موضوعات عبور می کنیم و صرفاً به موضوع «قطب کشاورزی» بودن منطقه نگاهی می اندازیم.

💠نگاهی کوتاه به کشاورزی دماوند

🔆جمعیت آماری سال ۹۵ : ۱۲۵۰۰۰ نفر

🔆مساحت کل زمین شهرستان: ۱۹۳۲۰۰هکتار

🔆مساحت منابع طبیعی: ۱۵۵۸۴۴هکتار (۸۱
درصد)

🔆مساحت کشاورزی دایر: ۱۱۶۵۹ هکتار (۶درصد)

🔆مساحت باغات: ۹۲۰۵هکتار (۴/۷۶درصد)

🔆مساحت زمین های زراعی: ۲۳۰۱ هکتار (۱/۲۴درصد)

💠زمین های زراعی: ۲۳۰۱هکتار

🔆گندم دیم ۱۱۰۰ هکتار(۴۷/۸درصد)

🔆جو و کلزا ۱۶۰هکتار(۶/۹)

🔆علوفه ۱۴۶هکتار(۶/۳)

🔆صیفی جات ۸۹۵هکتار(۳۸/۸)

💠باغات: ۹۲۰۵هکتار

🔆سیب ۵۸۰۰ هکتار (۶۶ درصد)

🔆گردو ۹۵۰ هکتار (۳۳/۱۰درصد)

🔆هلو و شلیل ۸۹۶ هکتار (۷۳/۹ درصد)

🔆گیلاس و آلبالو ۴۳۵ هکتار (۷۲/۴درصد)

🔆زردآلو ۱۵ هکتار (۶۲/۱ درصد)

🔆انار ۹۵ هکتار (۱درصد)

🔆سایر ۸۸۳ هکتار (۵۹/۹ درصد)

💠محصولات باغی: ۲۵۹۳۷۰ تن – سال ۹۸
🔆سیب ۲۲۶۶۲۱ تن (۸۷درصد)
🔆هلو و شلیل (سال ۹۶) ۲۲۰۰۰ تن (۸/۴۸ درصد)
🔆گیلاس و آلبالو ۳۱۳۵ تن (۱/۲ درصد)
🔆زردآلو ۱۷۶۰ تن (۰/۶۸ درصد)
🔆گردو ۱۰۰۰ تن (۰/۶۹ درصد)
🔆انار ۱۵۸۸ تن (۰/۶۱ درصد)
🔆سایر ۳۶۱۰ تن (۳۹/۱ درصد)

💠محصولات زراعی: ۲۸۵۶۷ تن
🔆گندم ۱۷۰۰ تن (۶ درصد)
🔆جو و کلزا۴۶۲ تن (۶/۱ درصد)
🔆علوفه ۱۱۸۰ تن (۱/۴ درصد)
🔆سبزی و صیفی جات ۲۵۲۲۵ تن (۸۸/۳ درصد)

💠محصولات گلخانه ای و قارچ
🔆گل شاخه بریده ۲۲ میلیون شاخه
🔆قارچ ۱۱۲۰ تن
🔆محصولات گلخانه ای ۱۱۳۸ تن
🔆گیاهان آپارتمانی ۳۶۰ هزار گلدان

💠کل محصولات باغی – زراعی و گلخانه ای شهرستان دماوند ۲۹۰۱۹۵ تن می باشد.

💠کل محصولات دامی شهرستان دماوند ۵۱۲۴۷ تن می باشد.

💠مجموع کل محصولات زراعی و دامی: ۳۴۱۴۶۱تن

💠حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش محصولات کشاورزی و دامی شهرستان دماوند می باشد.