ضرب شست دستگاه قضا بر پیکره زمین‌خواران پرنفوذ و تحت حمایت غیر مستقیم برخی از مسئولین در مهرآباد رودهن
ضرب شست دستگاه قضا بر پیکره زمین‌خواران پرنفوذ و تحت حمایت غیر مستقیم برخی از مسئولین در مهرآباد رودهن
به دستور رییس حوزه قضایی رودهن ، بالغ بر ۲۵ هکتار از اراضی ملی تصرف شده با ارزش بالای ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط متصرفین اراضی ملی و متجاوزین به بیت المال، رفع تصرف و مستحدثات و آثار تصرف تخریب و از چنگ آنان خارج و تحویل اداره راه و شهرسازی شد

▫️به دستور رییس حوزه قضایی رودهن ، بالغ بر ۲۵ هکتار از اراضی ملی تصرف شده با ارزش بالای ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط متصرفین اراضی ملی و متجاوزین به بیت المال، رفع تصرف و مستحدثات و آثار تصرف تخریب و از چنگ آنان خارج و تحویل اداره راه و شهرسازی شد.
▫️این اراضی ملی که در پلاک ثبتی ۲ اصلی مهر آباد در حوزه قضایی رودهن توسط تعدادی از افراد پر نفوذ و تحت حمایت غیر مستقیم برخی از مسئولین، به تاراج رفته بود با دستور خدایاری ریس حوزه قضایی رودهن پاکسازی و به بیت المال باز گردانده شد.


▫️خدایاری هشدار داد در مبارزه با فساد و زمین خواری ملاحظه هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی را نخواهند داشت و زمین خواران بدانند که تحت هیچ شرایطی از تیغ قانون در ایمن نخواهند بود.