فاتحان خونین بال خرمشهر ؛ گرامیداشت شهدای بیت المقدس از شهرستان دماوند
فاتحان خونین بال خرمشهر ؛ گرامیداشت شهدای بیت المقدس از شهرستان دماوند
عملیات خرمشهر برای ایرانیان خیلی عزیز است.چون نتیجه شیرینش فتح خرمشهر بود.شهدای بیت المقدس هم برای ایرانیان خیلی عزیزند،چون خونین شهر را خرمشهر کردند.

عملیات خرمشهر برای ایرانیان خیلی عزیز است.چون نتیجه شیرینش فتح خرمشهر بود.شهدای بیت المقدس هم برای ایرانیان خیلی عزیزند،چون خونین شهر را خرمشهر کردند.
منطقه دماوند اما؛ درحافظه خود اولین تشییع جنازه را برای ده پاسدار شهید سپاه دماوند به خود می دید.۱۰پاسدار از ۵۰پاسدار سپاه دماوند فدای آزادی خاک وطن شدند و سرود شهادت سردادند.۱۰شهید دیگر هم بسیجیان و ارتشیان سلحشوری هستند که آنروزها شهرها و محلات و روستاهای دیارمان را درفاصله ۱۰اردیبهشت تا ۳خرداد۶۱،عاشورایی کردند.اکنون در این روزها و شبهای خدایی یادوخاطره آن شهیدان خدایی را بزرگ می داریم و به خانواده های بزرگوارشان درود میفرستیم.