فاجعه کشتار دختران افغان؛ روی دیگر سکه جنایات صهیونیسم
فاجعه کشتار دختران افغان؛ روی دیگر سکه جنایات صهیونیسم
حادثه در زمانی رخ می دهد که آمریکا در حال خروج ازافغانستان است.افغانستان،هدفی نیست که آمریکا ازآن چشم بپوشد.این سرزمین جای پای محکمی برای تسلط برمحیط اطراف آن است.ازیک سو چین،ازطرف دیگر روسیه،سوی دیگر هم ایران! یعنی سه قدرت رقیب آمریکا!

چند روزی است که قلوب انسانهای آزاده جریحه داراست.
در یک مدرسه ۷هزار نفری که در نوبت عصر آن ۲هزار نفر تحصیل می کردند، درهنگام تعطیلی مدرسه،طی سه نوبت
بمبهایی منفجر می شود و حدود ۹۰ دختر ۱۲ تا ۱۶ساله بیگناه و مظلوم به شهادت می رسند.این یک تراژدی کم نظیر است که در جهان امروز به وقوع می پیوندد.

در این باره چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم:

اول- حادثه در زمانی رخ می دهد که آمریکا در حال خروج ازافغانستان است.افغانستان،هدفی نیست که آمریکا ازآن چشم بپوشد.این سرزمین جای پای محکمی برای تسلط برمحیط اطراف آن است.ازیک سو چین،ازطرف دیگر روسیه،سوی دیگر هم ایران! یعنی سه قدرت رقیب آمریکا!
برای همین هم آمریکا با انفجار ساختگی برج های دوقلوبه افغانستان حمله کرد.

دوم- پس چرا اکنون، آمریکا می خواهد خارج شود؟ چون نگاهش بر چین و شرق آسیاست.او باید بر این منطقه تمرکز کند.اما برای تداوم تسلطش بر غرب آسیا باید چاره ای بیندیشد.آن چاره چیست؟ ناامنی دائمی درغرب آسیا.برای مهار حریفان و رقیبان و دشمنانش! چین،روسیه،ایران.

سوم- اکنون آمریکا راه چاره را در تداوم ناامنی در افغانستان
دیده است.این چیزی است که نه دولت ضعیف و مفلوک اشرف غنی می فهمد و نه طالبان که اکنون یک گروه چند تکه هستند درک می کنند.طبیعی است در این میدان داعش و القاعده میدان دار بشوند و مردم مظلوم و بی پناه همسایه شرقی مان،پس از۴۲سال آوارگی و خشونت و کشتار،باید تاوان آن را پس بدهد.

چهارم- اکنون اگر دلهایمان برای کودکان بیگناه فلسطین می سوزد،برای بچه های بی گناه افغان هم شعله وراست.دختر بچه های مظلوم شیعه،درماه رمضان گرفتار آتش کینه مزدوران صهیونیسم جهانی شدند.فاجعه کشتار دختران افغان روی دیگر سکه ی جنایات دشمنان عبری- غربی- عربی است.ردّ پای آمریکا و آل سعود و رژیم غاصب،اینجا هم پیداست! درست مانند قدس و غزه!