فراخوان ماده ۸۸ بهزیستی استان تهران اعلام شد
فراخوان ماده ۸۸ بهزیستی استان تهران اعلام شد
سازمان بهزیستی استان تهران به منظور کاهش حجم تصدی دولت در ارائه خدمات بهزیستی در نظر دارد؛ مدیریت مجتمع خدمات بهزیستی ذیل را در سطح شهرستان دماوند به موسسات غیردولتی که مجوزهای لازم را دریافت نموده اند واگذار نماید.

سازمان بهزیستی استان تهران در راستای اجرای آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷ه مورخ ۱/۷/۱۳۸۱ هیات وزیران، به منظور کاهش حجم تصدی دولت در ارائه خدمات بهزیستی در نظر دارد؛ مدیریت مجتمع خدمات بهزیستی ذیل را در سطح شهرستان دماوند به موسسات غیردولتی که مجوزهای لازم را دریافت نموده اند واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت ارائه درخواست کتبی، رزومه و مدارک(تصاویر پروانه تاسیس، اساسنامه، روزنامه های رسمی موسسه، موافقت اصولی) از تاریخ  درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و سایت سازمان بهزیستی استان  به مدت یکهفته کاری به اداره کل بهزیستی استان تهران، معاونت مشارکتها مراجعه نمایند.

ردیفنام مرکزظرفیت اسمینوع کاربریشرایط واگذارینظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اجاره ماهیانه به ریالآدرس  وشماره تماس مرکز
اموال منقولاموال غیر منقول
۱مرکز حورا۲۰نفرمرکز نگهداری دختران شبه خانواده۱۳- ۱۸ سالباسرانه  یارانه ماهیانه هر نفر ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ و یارانه فرزندان شامل سازی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ – رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در بکار گیری پرسنلندارداجاره ماهیانه مبلغ ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ برای دوره یکسالهرودهن خ پاسداران جنب زمین فوتبال مرکز شبه خانواده دخترانه حورا ۷۶۵۱۲۳۸۰