فرزانگان قرآنی در دماوند ؛ مروری بر تلاش ها و دیدگاه های فعالان قرآنی دماوند
فرزانگان قرآنی در دماوند ؛ مروری بر تلاش ها و دیدگاه های فعالان قرآنی دماوند
ویژه نامه قرآنی تسنیم ؛ توسط موسسه فرهنگی قرآنی حضرت جواد الائمه منتشر شده است

فرزانگان قرآنی در دماوند ؛ مروری بر تلاش ها و دیدگاه های فعالان قرآنی دماوند