فعالیت مجدد بزرگ‌ترین نهالستان کشور
فعالیت مجدد بزرگ‌ترین نهالستان کشور
این واحد بزرگترین واحد تولید نهال‌های پایه رویشی شناسنامه دار بانک ژنتیک درختان مثمر در سطح شهرستان، استان و کشور است که صادرات اصله‌های نهال به کشور‌های مختلف را نیز پوشش می‌دهد.

محمدتقی تقی زاده بیان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و حمایت از صنعت کشاورزی، از یک واحد نهالستان پایه رویشی با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار اصله نهال در سال بازدید شد.

وی افزود: این واحد بزرگترین واحد تولید نهال‌های پایه رویشی شناسنامه دار بانک ژنتیک درختان مثمر در سطح شهرستان، استان و کشور است که صادرات اصله‌های نهال به کشور‌های مختلف را نیز پوشش می‌دهد.

دادستان دماوند تصریح کرد: این واحد به علت عدم تامین و در اختیار قرار دادن آب کافی به منظور حفظ نهال‌های موجود تا آماده شدن برای برداشت نهایی در حال تعطیلی و توقف بود.

وی افزود: با انجام کارشناسی دقیق موضوع و بازدید میدانی و حضور در محل مذکور و بررسی سوابق فعالیت حدودا ۲۰ ساله نهالستان با صدور دستورات قاطع قضایی و رفع اختلاف فی مابین مستاجر جدید باغستان و موجران اداره آموزش و پرورش شهرستان و جهاد کشاورزی شهرستان، بدون تشکیل پرونده قضایی منتهی به فعالیت مجدد و از ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به نهالستان مذکور جلوگیری شد.