قلع و قمع ۱۰۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای جابان دماوند
قلع و قمع ۱۰۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای جابان دماوند
تغییر کاربری‌های غیر مجاز ۷۰ مورد دیوار کشی و ۳۰ مورد بنای کامل و نیمه کاره تخریب شد

در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در روستای جابان طی دستور دادستان شهرستان دماوند با حضور مامورین گشت امور اراضی جهاد کشاورزی دماوند و عوامل انتظامی ۱۰۰ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد.

در این تغییر کاربری‌های غیر مجاز ۷۰ مورد دیوار کشی و ۳۰ مورد بنای کامل و نیمه کاره تخریب شد.

در این عملیات تخریب انجام شده در مجموع بیش از ۹ هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی دماوند آزادسازی شد.