لزوم راه‌اندازی سایت بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی در شهرستان دماوند
لزوم راه‌اندازی سایت بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی در شهرستان دماوند
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند: نحوه جمع آوری پسماندها در شهرستان دماوند در این خصوص استاندارد ۱۰۰ درصدی مورد نظر محیط زیست انجام نمی‌شود.

فریدی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند:
نحوه جمع آوری پسماندها در شهرستان دماوند در این خصوص استاندارد ۱۰۰ درصدی مورد نظر محیط زیست انجام نمی‌شود.

با این حال مجوز مربوطه وجود دارد و روش دفن پسماندها در محیط زیست مصوب شده است اما در برخی موارد دستورالعمل دقیق توسط پیمانکار رعایت نمی‌شود.

مشکل بزرگ در این حوزه مربوط به پسماندهای پزشکی است که گاهی با پسماندهای عادی در گندک مخلوط می شود، اما بسیاری از درمانگاه‌ها طی قرارداد با شبکه بهداشت زباله‌های بیمارستانی را بی‌خطرسازی می‌کنند و یک شرکت نیز زباله‌ها را بی‌خطرسازی و دفن می‌کند، این شرکت دارای مجوز بوده و دارای دستگاه اتوکلاو و اندوکلاو استاندارد می‌باشد.

در شهرستان دماوند ضرورت اول این است که یک سایت بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی داشته باشیم و اقدامات انجام شده همه موقت هستند، همچنین در گندک بسیاری از پسماندها توسط پیمانکار جداگانه وارد می‌شوند اما با استانداردهای جهانی فاصله داریم.