مدیران باید‌باتدبیر، دردمردم رادرمان کرده و بدون قانون‌شکنی،قوانین رابه نفع مردم خم کنند
مدیران باید‌باتدبیر، دردمردم رادرمان کرده و بدون قانون‌شکنی،قوانین رابه نفع مردم خم کنند
باتوجه به شرایط سخت اقتصادی کشور،مدیریت شهرداری‌ها شرایط متفاوتی خواهدداشت؛ قرارگیری مدیران بادستان خالی درجنگ اقتصادی شرایط متفاوتی رامی‌طلبد.

حیدری، فرماندار شهرستان دماوند بیان کرد :شهرآبسرد درماه‌های گذشته دچار اتفاقات ناگواری شد، امابایدتلاش می‌کردیم که مسیرخدمت‌رسانی به شهروندان متوقف نشود.

دستگاههای نظارتی ومجموعه قضایی باید درد حوزه اجرایی رابدانندوکماکان درکنار آنها قرار گیرند.
باتوجه به شرایط سخت اقتصادی کشور،مدیریت شهرداری‌هاشرایط متفاوتی خواهدداشت؛ قرارگیری مدیران بادستان خالی درجنگ اقتصادی شرایط متفاوتی رامی‌طلبد.
بی‌تفاوتی شورای عالی شهرسازی موجب افزایش ساخت‌وساز درمناطق مثلثی آبسردومشا شده است.
مدیران بایدبا تدبیر، درد مردم رادرمان کرده وبدون قانون‌شکنی،قوانین رابه نفع مردم خم کنند.
باتغییر وجابجایی مسئولان دردی درمان نمی‌شود،بلکه بایدساختارهای صحیحی ایجاد شود.
با قانون سنوات گذشته نمیتوان به نیازهای امروز دماوند پاسخ داد؛ مدیریت باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر حمایت از باغداری و کشاورزی، صنعت گردشگری نیز تقویت شود.
در روزهای آتی با کمک مجموعه‌های استانی و شهرستانی، تصمیمی در خصوص تعیین تکلیف شورای شهر آبسرد در چارچوب قانون اتخاذ خواهد شد.