مدیر کل امور مالیاتی شرق استان تهران در هفته فرهنگسازی مالیاتی با امام جمعه شهرستان دماوند دیدار کرد
مدیر کل امور مالیاتی شرق استان تهران در هفته فرهنگسازی مالیاتی با امام جمعه شهرستان دماوند دیدار کرد
مديركل امور مالیاتی شرق استان تهران : مالیات بر ارزش افزوده واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری هاجزو درآمدهای پایدار برای شهرداری هاست و بخش دیگری از درآمد جامعه نیز از محل مالیات می شود.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با امام جمعه شهرستان دماوند به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی و با هدف فرهنگسازی و تبیین جایگاه مالیات در کشور و نحوه مالیات ستانی در نظام نوین مالیاتی دیدار کرد

در این جلسه بهرامی مدیر کل امور مالیاتی شرق استان تهران ،فتاح دماوندی امام جمعه دائم شهرستان دماوند ،رئیس امور مساجد و مسئول جبهه فرهنگی شرق استان تهران ،رئیس اداره انورمالیاتی شهرستان دماوند و دادیار مسئول دادستانی حضور داشتند .

در ادامه مدیر کل مدیر کل امور مالیاتی شرق استان تهران ضمن تشکر و قدردانی از ائمه محترم جمعه در اشاره به اهمیت مالیات در خطبه های نماز جمعه تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری هاجزو درآمدهای پایدار برای شهرداری هاست و بخش دیگری از درآمد جامعه نیز از محل مالیات می شود.

ایشان با اشاره به تغییر در نظام مالیات ستانی بیان کرد: شیوه مطالبه مالیات در نظام نوین مالیاتی تغییر کرده و بر اساس اطلاعات واسناد و مدارک مستندکه دراختیار ماموران مالیاتی قرارمیگیرد تشخیص داده می شود.

وی با اشاره به سخنان رئیس کل محترم سازمان در خطبه های نماز جمعه اخیر بیان کرد :برای آنکه بتوانیم مطالبات مودیان را دنبال کنیم حساب های تجاری از غیرتجاری جدا و در همین راستا اقدامات لازم در حال انجام شدن است .

ایشان به شیوه جدید مالیات‌ستانی که دراجرای سیاستهای دولت محترم مبنی گسترش عدالت مالیاتی پیاده سازی شده اشاره کردوافزود بر اساس آمارموجودبیش از۳۵درصدازاظهارنامه وفرمهای تبصره ۱۰۰قانون .م.م . برای
سال ۱۴۰۰ بارقم صفردرسامانه درج گردیده است که نشان دهنده این است که اصناف بافعالیتهای خردبااجرای این مکانیزم ازپرداخت مالیات معاف گردیده اند.

گفتنی است در این جلسه به موارد دیگری نظیر ضرورت معافیت مالیاتی خیریه ها ،ضرورت نصب دستگاه های کارتخوان واتصال آن به پرونده مالیاتی برای پرداخت اشاره شد.