مرکز مخابرات دماوند توسعه می یابد
مرکز مخابرات دماوند توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات دماوند از تاریخ 18 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات دماوند از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه  آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات دماوند با پیش شماره های ۷۶۳۱ ،۷۶۳۳ ، ۷۶۳۴  در محدوده مرکز گیلاوند، صدف ۱ الی ۵  به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.