معلمان وفرهنگیان شهید منطقه دماوند
معلمان وفرهنگیان شهید منطقه دماوند

یاد و نام معلمان وفرهنگیان شهید منطقه دماوند گرامی باد. آنان که درس عشق و ایثار را برای همیشه تاریخ به ما آموختند و شمع گونه سوختند و راه آینده مان را نوربخشیدند

یاد و نام معلمان وفرهنگیان شهید منطقه دماوند گرامی باد.

آنان که درس عشق و ایثار را برای همیشه تاریخ به ما آموختند و شمع گونه سوختند و راه آینده مان را نوربخشیدند