معین فراقی زاده رئیس جدید شورای اسلامی بخش رودهن شد
معین فراقی زاده رئیس جدید شورای اسلامی بخش رودهن شد
فراقی زاده جوانترین رئیس شورای اسلامی بخش رودهن از دوره اول تا کنون می باشد

در انتخابات هیات رئیسه سال دوم شورای اسلامی بخش رودهن در دوره ششم، معین فراقی زاده، با پنج رای موافق به سمت رئیس جدید شورای اسلامی بخش رودهن انتخاب شد.

همچنین آقای علیرضا محمدی سراملو نیز با پنج رای موافق به سمت نایب رئیس شورای اسلامی بخش انتخاب گردید.

گفتنی است فراقی زاده جوانترین رئیس شورای اسلامی بخش رودهن از دوره اول تا کنون می باشد.