مناظره هاى انتخاباتى ؛فواید و اشکالات
مناظره هاى انتخاباتى ؛فواید و اشکالات
مناظره موجب افزايش مشاركت سياسى مردم در انتخابات می شود. براى آشنايی مردم با كانديداها و برنامه هاى آنها بسيار اثر دارد.

▫️از جمله ساختارها و گونه هاى برنامه سازى در رسانه ” مناظره ” است و در سالیان اخیر مناظره هاى انتخاباتى در ایران جاى خود را بازکرده است.
▫️ارزیابى ها، اثرسنجى و نظرسنجى هاى رسمى گویاى آن است که *بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم بیننده مناظره هاى انتخاباتى هستند.
▫️مناظره موجب افزایش مشارکت سیاسى مردم در انتخابات می شود.
براى آشنایی مردم با کاندیداها و برنامه هاى آنها بسیار اثر دارد.
در یک نظرسنجى معتبر نشان داده شد که کاندیدایی که قبل از مناظره فقط ۵٪؜ مردم او را مى شناختند بعد از مناظره ها این شناخت به بیش از ۴۰ ٪؜ افزایش یافته بود.
▫️مناظره بیانگر عدالت رسانه اى توسط رسانه ملى است. هر کاندیدایی که از نظر قانون احراز صلاحیت شده باشد فارغ ازخط و تفکر سیاسى و بدور از توانایی هاى مالى و امکانات، براحتى از این رسانه امکان حضور و بیان برنامه ها و دیدگاههاى خود را پیدا مى کند.

▪️فواید مناظره
▫️”افزایش سطح رقابت در میان کاندیداها و جناح های سیاسی است، چرا که همه توان فکرى، علمى، تجربه و سوابق مدیریتى کاندیدا و حامیان آن “بدون روتوش “در معرض افکار عمومى قرار میگیرد.
▫️این مدل ساختار برنامه سازى روشى موفق درجلوگیرى از ریخت و پاش هاى مالى و اسراف در تبلیغات است.
▫️مناظره موجب تضارب آراء، چند صدایی و فراهم ساختن تکثر گرایش هاى سیاسى نقش برجسته دارد.

▪️ اشکالات مناظره های تلویزیونی
▫️هر کس سخنورتر و قدرت بیان بهترى دارد نتیجه بهترى مى گیرد. که گاهى اوقات با هوچى گرى و فریبکارى همراه میشود.
▫️مناظره گاهى مرزهاى اخلاقى را نادیده میگیرد و هرکس هر قدر توان بیشترى در بداخلاقى و هنجارشکنى دارد متاسفانه نتیجه بهترى مى گیرد؟!
▫️مناظره گاهى تبدیل به فرصتى براى تسویه حساب هاى سیاسى، جناحى، باندى و شخصى میشود.
▫️قدرت احساسى، عواطف، روانى غالبا بر قدرت عقلانى و خردورزى غلبه مى یابد.
▫️ مناظره گاهى اوقات نماد ریاکارى، تزویر و نفاق است. ارایه چهره و شخصیتى غیر از آنکه هست.
این ها زیان ها وضررهاى مناظره است.
با این همه باید از مناظره دفاع کرد و نواقص و اشکالات آن را برطرف کرد.
باید راه گفتگو و تعامل را همواره بازنگهداشت.
▫️مناظره باید نماد خردورزى، شرح صدر، تعامل، گفتگو، تاب آورى و مداراى جامعه ایرانى باشد نه نماد پریشان احوالى، ریاکارى و دغل بازى. مناظره باید عیارجوانمردى و راستى باشد .
▫️باید سازوکارى براى نظارت،داورى وراست آزمایی مناظره هاى انتخاباتى تلویزیونى طراحى واجراکرد.