میزان فطریه سال ۱۴۰۰ از سوی دفاتر مراجع عظام وحید خراسانی و سیستانی اعلام شد
میزان فطریه سال ۱۴۰۰ از سوی دفاتر مراجع عظام وحید خراسانی و سیستانی اعلام شد
میزان زکات فطره برای هر نفر، یک صاع که تقریبا سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند اینها – از طعام هاى متعارف در محل – است.

👤 آیت الله وحید خراسانی:

🔹 میزان زکات فطره برای هر نفر، یک صاع که تقریبا سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند اینها – از طعام هاى متعارف در محل – است که مکلّف می‌تواند پول یکى از اینها را طبق قیمتى که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر بپردازد.

🔹 از آنجا که قیمت هر کیلو گندم در بعضى مناطق نزدیک به ٧/٠٠٠ تومان، و قیمت هر کیلو برنج متعارف تقریبا ۲۵/۰۰۰ تومان می باشد ، فطریه هر نفر به حساب گندم تقریبا ۲۰/۰۰۰ تومان و به حساب برنج ۷۵/۰۰۰ تومان می باشد.

👤 آیت الله سیستانی:

🔹 از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد بیست و یک هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی یکصد هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، هفتاد و پنج هزار تومان تعیین شده است.