میز خدمت وتکریم؛ مطالبه مردمی
میز خدمت وتکریم؛ مطالبه مردمی
بی شک این نوع بازدیدها مفید وقابل تحسین است. اداره ثبت واسناد، داد گستری، شهرداری ها، بیمه تامین اجتماعی، ادارات برق، گاز،و.. اداراتی هستند که مراجعین زیاد دارند وعموما هم مردم از قوانین آنها مطلع نیستند و نارضایتی های فراوان دیده می شود.

در خبرها آمده بود آقای رسولی نژاد نماینده مردم شریف دماوند و فیروزکوه، از اداره ثبت و اسناد دماوند بازدید کرده وبا مراجعین گفتگو داشته است.

بی شک این نوع بازدیدها مفید وقابل تحسین است. اداره ثبت واسناد، داد گستری، شهرداری ها، بیمه تامین اجتماعی، ادارات برق، گاز،و.. اداراتی هستند که مراجعین زیاد دارند وعموما هم مردم از قوانین آنها مطلع نیستند و نارضایتی های فراوان دیده می شود.

از آن بدتر اگر خدای ناکرده پای بحث حق حساب ورشوه هم کم وبیش،به میان باشد،دیگر حساب مراجعین با کرام الکاتبین است.

اینجاست که موضوع میز خدمت وتکریم ارباب رجوع پیش می آید،که اگر مراجعه کننده،از قوانین مطلع نبود یا از روند اجرا یا پیگیری کاری خبر نداشت،از آن مسئول راهنما کمک بگیرد واو هم با متانت ومهربانی مراجعه کننده را راهنمایی کند.

اگر این اتفاق بیفتد،ومراجعه کننده راه وچاه کار را پیدا کند و کارشناس مربوطه هم به خوبی پاسخ بدهد،دیگر بحث امروز وفردا کردن کارها وآمدن ورفتن های مکرر جایی نخواهد داشت و دیگر بحث زیر میزی ورشوه خبری نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه اخیرا در این رابطه از روسای دادگستری خواسته بود،واحد حقوقی در ادارات دادگستری بوجود بیاورند تا آنانی که وکیل نمی توا نند،بگیرند از طریق این واحد حقوقی راهنمایی شوند.

اخیرا در بعضی از ادارات میزخدمت،برپاشده واین سنت حسنه بوجود آمده است،که جای تقدیر دارد ومطبوعات و رسانه باید این موضوع را از اداراتی که این کار را نکرده اند، مطالبه کنند.

شایسته است ،این بازدیدهای دوره ای توسط نماینده مردم، تداوم یابد و یکی از خواسته های وکیل مردم، همین تعیین میزهای خدمت باشد، اگر چه این وظیفه فرمانداران وبازرسی های فرمانداری هاست که به این مهم همت گمارند.