نصب۱۶۰۰ پلاک برای  املاک بر مبنای طرح تفصیلی
نصب۱۶۰۰ پلاک برای  املاک بر مبنای طرح تفصیلی
این پلاک ها منطبق بر طرح تفصیلی بوده و در قالب نرم افزار DWG می باشد.

نصب ۱۶۰۰ پلاک برای املاک بر مبنای طرح تفصیلی و اصول فنی به صورت پایلوت در چهار نقطه شهر دماوند در حال انجام است.

با توجه به اینکه درج آدرس برای شهروندان که بیشتر خدمات را به صورت مجازی وبا استفاده از آدرس دریافت میکنند، طی اقدامی تهیه و نصب پلاک برای ۱۶۰۰ ملک در شهر دماوند شروع شد.

این پلاک ها منطبق بر طرح تفصیلی بوده و در قالب نرم افزار DWG می باشد. بدین ترتیب حتی املاکی که ساخت و ساز در آنها انجام نشده دارای پلاک میباشد و از بی نظمی بعدی در ارائه پلاک ها جلوگیری خواهد شد.

شایان ذکر است این اقدام برای تمامی املاک سطح شهر در فازهای بعدی انجام خواهد شد.