هیئت رئیسه شورای شهر دماوند تغییر کرد
هیئت رئیسه شورای شهر دماوند تغییر کرد
وحید رضایی به عنوان رئیس شهر دماوند انتخاب شد

در دومین سال ششمین دوره شورای اسلامی شهر دماوند، وحید رضایی به عنوان رئیس شورای شهر معرفی شد.

نشست شورای اسلامی شهر دماوند با دستور کار تعیین هیئت رئیسه دوره ششم شورای اسلامی شهر برگزار شد.

براساس نتایج رأی گیری وحید رضایی به سمت رئیس شورای اسلامی شهر دماوند انتخاب شد.

همچنین شاهرخ حاجی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر دماوند و فاطمه مهرابی به عنوان منشی انتخاب گردید.