پس از ۷ماه، حکم فرماندار شهرستان دماوند صادر شد
پس از ۷ماه، حکم فرماندار شهرستان دماوند صادر شد
بنا به پیشنهاد استاندار تهران حکم رضا طاهرخانی به‌عنوان فرماندار شهرستان دماوند توسط وزیر کشور صادر شد.

رضا طاهرخانی با حکم وزیر کشور به مدت چهار سال به سمت فرماندار شهرستان دماوند منصوب شد.

بنا به پیشنهاد استاندار تهران حکم رضا طاهرخانی به‌عنوان فرماندار شهرستان دماوند توسط وزیر کشور صادر شد.

رضا طاهرخانی از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تا‌کنون به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند فعالیت داشته است.