پیمایش میدانی مسیرهای پیشنهادی کمربندی جنوبی دماوند با حضور مشاورین وزارت راه
پیمایش میدانی مسیرهای پیشنهادی کمربندی جنوبی دماوند با حضور مشاورین وزارت راه
موانع و راهکارهای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت‌

در راستای پیگیری احداث کمربندی جنوبی باحضور مشاورین وزارت راه و مجری پروژه، پیمایش میدانی کریدورهای پیشنهادی صورت پذیرفت و موانع و راهکارهای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت‌.

شیوا شهردار دماوند گفت: امیدوارم با پیگیری های مقامات شهرستانی و استانی، این پروژه ملی هر چه زودتر به نتیجه برسد و برای مردم آسایش، رفاه و امنیت به ارمغان بیاورد.