پیگیری تعیین تکلیف منطقه مشا و ارائه خدمات عمرانی مسکن مهر گیلاوند از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
پیگیری تعیین تکلیف منطقه مشا و ارائه خدمات عمرانی مسکن مهر گیلاوند از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
علی شیوا: در این نشست با قول مساعد مدیرکل محترم راه شهرسازی استان تهران امید داریم که پاسخگوی نیاز و مطالبه به حق شهروندان عزیز این مناطق باشیم.

🔹شهردار دماوند با مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران جهت پیگیری تعیین تکلیف منطقه مشا و ارائه خدمات عمرانی مسکن مهر منطقه گیلاوند دیدار داشت.

🔸علی شیوا شهردار دماوند تسریع در تعیین تکلیف هر دو منطقه را به عنوان مطالبه مهم مردم و مدیریت شهری دماوند دانست و بیان کرد: در این نشست با قول مساعد مدیرکل محترم راه شهرسازی استان تهران امید داریم که پاسخگوی نیاز و مطالبه به حق شهروندان عزیز این مناطق باشیم.