چاه های غیر مجاز آب شناسایی و پلمپ شوند
چاه های غیر مجاز آب شناسایی و پلمپ شوند
لزوم آزاد سازی حریم راه روستایی توسط اداره راه و حمل و نقل جاده ای

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند در این دیدار با تاکید بر لزوم حفظ و صیانت از منابع آبی شهرستان گفت:با توجه به کمبود آب در برخی از روستاها و شهرهای شهرستان دماوند باید عملیات پر و پلمپ کردن چاه های غیر مجاز به ویژه در حریم چاههای تامین آب شرب و کشاورزی تسریع شود.

رضا طاهرخانی با اشاره به شرح وظایف شهرداران و شوراهای اسلامی عنوان کرد: باید شهرداران و شوراها حول محور قانون فعالیت کنند و قانونمندی و رعایت آن جزء اولویت های کاری آنان در شهرستان دماوند باشد، همچنین شهرداران و اعضای شوراها باید نسبت به پیگیری مطالبات مردم اقدام نمایند.
وی افزود:یکی از مطالبات مردم روستاها بهسازی و تعریض راه دسترسی به روستاها است و در این راستا، اداره راه و حمل و نقل جاده ای شهرستان باید نسبت به آزاد سازی حریم راه روستاها اقدام کند .

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت:دقت در مسئله یابی و تشخیص نیازهای محلی از دیگر نکات مهمی است که باید به آن توجه داشت، اعضای شوراها در سطح شهر و روستاها باید نسبت شناخت اولویت‌های مهم و اولیه منطقه اقدام و آنها را بررسی و در مسیر کاری خود قرار دهند.