چگونگی راه‌اندازی دفتر حوزه هنری در پردیس بررسی شد
چگونگی راه‌اندازی دفتر حوزه هنری در پردیس بررسی شد
فرماندار شهرستان پردیس با رئیس حوزه هنری استان تهران دیدار و پیرامون چگونگی راه اندازی دفتر حوزه هنری در شهرستان تبادل نظر انجام گرفت.

عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس با حجت‌اله ناظری رئیس حوزه هنری استان تهران دیدار و پیرامون چگونگی راه اندازی دفتر حوزه هنری در شهرستان تبادل نظر انجام گرفت.

رضایی در پایان این دیدار با اشاره به موارد مطرح شده گفت: در این جلسه پیرامون چگونگی راه اندازی دفتر حوزه هنری در شهرستان، اختصاص زمینی برای ساخت یک مجموعه فرهنگی و هنری و راهکارهای افزایش ارتباط مردم با حوزه هنری تبادل نظر صورت گرفت.

فرماندار پردیس همچنین افزود: تامین نیازهای فرهنگی، هنری و اجتماعی شهروندان و احداث زیرساخت های فرهنگی همواره در شهرستان دارای اهمیت و اولویت بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود احداث واحدهای مسکن مهر، مهاجر پذیری و افزایش جمعیت شهرستان، این مهم نمود بیشتری پیدا می کند که برای پیش رفتن در این مباحث همگام با آهنگ رشد جمعیت، تدابیری از جمله احداث سراهای محله در نقاط مختلف توسط شهرداری ها و فرهنگسرای مرکزی توسط شرکت عمران، همچنین استقرار و تقویت ادارات مرتبط اتخاذ شده است.