کتاب «مسجد جامع دماوند» در آستانه چاپ قرار گرفت.
کتاب «مسجد جامع دماوند» در آستانه چاپ قرار گرفت.
کتاب ”مسجد جامع دماوند”تالیف پژوهشگر ومحقق ارجمند آقای مسعود نصرتی توسط انتشارات مهر هشتم با همکاری شهرداری وشورای شهر دماوند در آستانه چاپ قرار گرفت.