کوتاه درباره طرح صیانت از مخاطبان در فضای مجازی
کوتاه درباره طرح صیانت از مخاطبان در فضای مجازی
هنوز یادمان نرفته چطور اجرای نامناسب، بدون پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی و در بازه زمانی غیر دقیق افزایش قیمت بنزین، منجر به برهم خوردن نظم عمومی شد. پس توجه به فرامتن برای اجرای تصمیمات که دربرگیری بالایی دارند، گاها از خود آن تصمیم هم مهمتر هستند.

هر اقدامی از جمله طرح مجلس برای صیانت از کاربران در فضای مجازی، فارغ از خوب و بد بودنش که باید در جلسات کارشناسی و با حضور افکار متنوع مورد بررسی قرار گیرد، نیازمند تشریح و تبیین برای افکار عمومی است. در عصر رسانه بدون اقناع عمومی، هر اقدامی میتواند به ضد خودش تبدیل شود چه رسد که در مارپیچ جنگ رسانه‌ای هم بیفتد.

🔸 پیوست رسانه ای ضرورتی غیرقابل اجتناب برای اقدامات مهم است. بدون این پیوست که باید شامل سه مرحله «قبل»، «حین» و «بعد» اقدامات و تصمیمات باشد، باید روایت های متناقض، متفاوت و دستکاری شده را جمع کرد که موفق به این امر نیز نخواهید شد.

🔸نکته مهم دیگر بازه زمانی اجرای تصمیمات است. هنوز یادمان نرفته چطور اجرای نامناسب، بدون پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی و در بازه زمانی غیر دقیق افزایش قیمت بنزین، منجر به برهم خوردن نظم عمومی شد. پس توجه به فرامتن برای اجرای تصمیمات که دربرگیری بالایی دارند، گاها از خود آن تصمیم هم مهمتر هستند.

🔸در کنار نکاتی که عرض شد، تقاضا دارم به عنوان مخاطب هوشمند عصر رسانه خودتان یکبار طرح را بخوانید، اظهارات متفاوت را بررسی کرده و به نتیجه برسید. مخاطبان دارای سواد رسانه‌ای بدون مطالعه و بررسی دقیق، نباید نکته ای را تایید یا رد کنند. بدون توجه به القائات رسانه‌ای خودتان موضوعات را بررسی و استنتاج کنید.

✔️وقتی از اهمیت سواد رسانه ای سخن می‌گوییم، یعنی آقای مجلس! به فرامتن توجه کن، جناب مردم! واگویه های رسانه‌ای را منفعلانه و چشم بسته قبول نکن و رسانه گرامی! با جلسات کارشناسی و غیر جناحی رفع ابهام کن.