یک کار خوب و پسندیده
یک کار خوب و پسندیده
شهردار آبسرد به همراه شورای شهر و کارشناسان و مشاور پروژه و... برای رفع نواقص طرح تفصیلی شهر به صورت حضوری به مدت یک ماه از سطح شهر بازدید میکنند تا از نزدیک بتوانند کم و کاستی ها را شناسایی نمایند وطرح تفصیلی را با کمترین نقص به اجرا در بیاورند. این یک نمونه از کارهای پسندیده می تواند باشد.

▫️شهردار آبسرد به همراه شورای شهر و کارشناسان و مشاور پروژه و… برای رفع نواقص طرح تفصیلی شهر به صورت حضوری به مدت یک ماه از سطح شهر بازدید میکنند تا از نزدیک بتوانند کم و کاستی ها را شناسایی نمایند وطرح تفصیلی را با کمترین نقص به اجرا در بیاورند. این یک نمونه از کارهای پسندیده می تواند باشد. پسندیده است، که مسئولان، اعضای شوراهای شهرداران، کارشناسان با برنامه ها ومشکلات شهر ها و روستاها این گونه عمل نمایند.