️بازداشت ۴۳۳ نفر در مدیریت شهری و روستایی
️بازداشت ۴۳۳ نفر در مدیریت شهری و روستایی
در راستای مبارزه با فساد و نظارت، شورای عالی استان‌ها سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی را راه اندازی کرده است.

🔹رئیس شورای عالی استان‌‌ها: در سه ساله گذشته ۴۳۳ نفر از اعضای شورا شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شده‌اند. شوراهای شهر و روستا حدود ۱۲۶ هزار نفر در سراسر کشور هستند که از این تعداد افرادی هم تخلفاتی داشتند.

🔹در راستای مبارزه با فساد و نظارت، شورای عالی استان‌ها سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی را راه اندازی کرده است.