بحران کمبود گاز علت قطعی یک هفته‌ای گاز در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند
بحران کمبود گاز علت قطعی یک هفته‌ای گاز در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند
بلاتکلیفی صاحبان صنایع و بیکاری کارگران در دماوند

اعلام قطعی یک هفته‌ای گاز در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند که از ساعت ١۵ روز گذشته آغاز شده است، منجر به بلاتکلیفی صنایع و بیکاری کارگران واحد‌های مختلف شاغل در این مجموعه‌ها شده است.

براساس پیگیری‌های انجام شده از صاحبان صنایع این موضوع به بحران کمبود گاز بر می‌گردد.

قطعی‌های مکرر برق در تابستان و حال قطعی گاز در زمستان، جایی برای بهره‌وری در تولید باقی نگذاشته است.

وضعیت بحرانی کمبود حامل‌های انرژی نه تنها باعث خسارت به صاحبان صنایع در فصل‌های سال شده بلکه تهدیدی برای بیکاری کارگران در آینده‌ای نزدیک می‌باشد.