بررسی مشکلات سایت پسماند گندک با حضور شهرداران شهرستان دماوند
بررسی مشکلات سایت پسماند گندک با حضور شهرداران شهرستان دماوند

شهرداران شهرهای دماوند، کیلان و آبعلی و معاونین خدمات دیگر شهرهای شهرستان دماوند و پردیس از سایت پسماند منطقه کندگ بازدید کردند. طی این بازدید، مسائل و مشکلات این سایت از نزدیک بررسی و مقرر شد طی جلسات مشترک و تخصصی با اعضای شرکت که متشکل از شهرداری‌های شهرستان های پردیس و دماوند هستند، نسبت […]

شهرداران شهرهای دماوند، کیلان و آبعلی و معاونین خدمات دیگر شهرهای شهرستان دماوند و پردیس از سایت پسماند منطقه کندگ بازدید کردند.

طی این بازدید، مسائل و مشکلات این سایت از نزدیک بررسی و مقرر شد طی جلسات مشترک و تخصصی با اعضای شرکت که متشکل از شهرداری‌های شهرستان های پردیس و دماوند هستند، نسبت به رفع مشکلات و مسائل اقدام شود‌.