دوره آموزشی آشنایی ضابطان دادگستری با قوانین و بکارگیری سلاح برای محیط‌بانان شهرستان دماوند
دوره آموزشی آشنایی ضابطان دادگستری با قوانین و بکارگیری سلاح برای محیط‌بانان شهرستان دماوند
دادستان دماوند بر اهمیت حفظ محیط زیست، پیشگیری و برخورد با تخلفات زیست محیطی، حمایت و آموزش ضابطین خاص دادگستری در شهرستان دماوند تاکید نمودند.

تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند به همراه معاونت در راستای مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند بازدید نمودند.

دادستان دماوند بر اهمیت حفظ محیط زیست، پیشگیری و برخورد با تخلفات زیست محیطی، حمایت و آموزش ضابطین خاص دادگستری در شهرستان دماوند تاکید نمودند.

در ادامه دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سازمانی، ضابط دادگستری و بکارگیری سلاح در موارد ضروری توسط معاون دادستان دماوند برای مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند برگزار شد.