فیلم مستندِ «دماوند از واژه تا تصویر»
فیلم مستندِ «دماوند از واژه تا تصویر»
فیلم مستندِ «دماوند از واژه تا تصویر» ؛ کاری از جمال نامبردار (1375) که به شناسنامه ی تصویری و کلی شهرستان دماوند اعم از پیشینه تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، صنعت و معدن، جاذبه ها و توانمندیهای این شهرستان می پردازد . این فیلم را بنگریم و ببینیم حال و هوای شهرستان دماوند در ربع قرن پیش چگونه بوده است.

نام اثر : فیلم مستندِ «دماوند از واژه تا تصویر» ؛
کاری از: جمال نامبردار (۱۳۷۵)
که به شناسنامه ی تصویری و کلی شهرستان دماوند اعم از پیشینه تاریخی، جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، صنعت و معدن، جاذبه ها و توانمندیهای این شهرستان می پردازد . این فیلم را بنگریم و ببینیم حال و هوای شهرستان دماوند در ربع قرن پیش چگونه بوده است.

برای دیدن فیلم مستندِ «دماوند از واژه تا تصویر» ؛ به نشانی زیر در کانال آپارات “ره آورد ” مراجعه نمایید:

https://aparat.com/v/nuWkZ