قرن ۱۴؛ قرن زوال استبداد و اخراج استعمار (۱)
قرن ۱۴؛ قرن زوال استبداد و اخراج استعمار (۱)
قرن چهاردهم که شروع شد ، دو سه سال بودجنگ جهانی اول تمام شده بود و ایران که علی الظاهر از جنگ به دور بود به تازگی از قحطی بزرگ و آنفلولانزای همه گیر اسپانیایی رها شده بود.

▫️قرن چهاردهم که شروع شد.دو سه سال بودجنگ جهانی اول تمام شده بود و ایران که علی الظاهر از جنگ به دور بود به تازگی از قحطی بزرگ و آنفلولانزای همه گیر اسپانیایی رها شده بود.جمعیت ایران در آن واویلای سخت به برکت سیاستهای بریتانیای کبیر! تقریبا به نصف رسیده بود.یعنی حدود ۱۰میلیون نفر کشته ازجمعیت ۲۱میلیونی ایران!

▫️قرن چهاردهم که آغاز شد.رضاخان تازه هوای وزارت جنگ و صدارت حکومت مفلوک و روبه انقراض قاجار را داشت.سه سال ازقرن ۱۴نگذشته بود که با اراده بریتانیای کبیر! احمدشاه به تبعید اجباری- اما محترمانه – رفت و رضاخان درسال ۱۳۰۴شد پادشاه ایران و پهلوی شد نام آخرین سلسله پادشاهی ۲۵۰۰ساله درایران.

▫️رضاخان با فریبکاری آمد و چندسالی نگذشته بود که آن روی خود رانشان داد. کشف حجاب و قدغنی روضه و عزاداری و منع تحصیل درحوزه علمیه و ممنوعیت لباس ایرانی و اجبار به پوشیدن لباس فرنگی،تصاحب صدها هزار هکتار زمین وجنگل،حاتم بخشی قطعاتی از خاک پاک ایران به شوروی و ترکیه و افغانستان و عراق! در قراردادهای ننگین آخال و پیمان سعدآباد و…

▫️جنگ جهانی دوم که شروع شد،بازهم قحطی و گرسنگی آمد سراغ مردم ایران! رضاخان هوای هیتلر کرد و چوبش را خورد.دروانفسای گرسنگی و قحطی بزرگ درایران،نوبت تبعید اجباری- ذلیلانه- رضاخان رسید و به جزایر خشک و سوزان موریس رفت.محمد رضا به کمک محمد علی فروغی باهزار بدبختی و دریوزگی ازانگلیس شدپادشاه ایران!

▫️مردم گرفتار بیماری و قحطی،ارتش ازهم پاشیده درکمتر از یک نیمروز،ازهمه بدتر اشغال ایران توسط متفقین و چکمه سنگین سربازان انگلیس و روس برخاک پاک ایران،رهاورد ۱۶سال حکومت رضاخان بود.

▫️ازسال ۱۳۲۰تا ۱۳۵۷- ۳۷سال- حکومت پهلوی،راه پدر توسط پسر ادامه یافت،البته با زرنگی و هوشمندی آمریکایی- انگلیسی! در این دوران نیز ایران ،شاهد حاتم بخشی محمدرضا ازخاک ایران بود،بخشی را به شوروی و بحرین را که استان چهاردهم ایران و سرشار ازنفت بود به دستور انگلیس واگذار کرد.به قول هویدا بحرین دختر خودمان بود ؛ شوهرش دادیم! به همین راحتی!

▫️حکایت نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸مرداد و سرنگونی دولت مصدق،اصلاحات ارضی آمریکایی که به نابودی کشاورزی ایران انجامید.سرکوب وحشیانه قیام ۱۵خرداد.پذیرش ننگ آور حق توحش یاکاپیتولاسیون،
تاسیس ساواک و شکنجه و زندان هزاران مبارز آزادیخواه،
و دهها اقدام دیگر نمایانگر اوج وابستگی ایران و سرسپردگی محمدرضا به آمریکا بود،تا آنجا که ساعت خروج محمدرضا شاه در۲۶دی ۱۳۵۷ هم بااجازه سولیوان – سفیر آمریکا- تعیین شد! پدر به حکم اربابانش به تبعید اجباری رفت و پسر به حکم قاطع مردم فراری شد و پس از بی اعتنایی های روشن آمریکا به سرسپرده ترین نوکرش در قاهره و درتنهایی و عزلت مُرد!