قلع و قمع ۱۲۲ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای سیدآباد دماوند
قلع و قمع ۱۲۲ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای سیدآباد دماوند
در این عملیات تخریب انجام شده در مجموع حدود ۱۰ هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی دماوند آزادسازی شد.

روز چهارشنبه هفدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در روستای سیدآباد، با دستور دادستان شهرستان دماوند و با حضور مامورین گشت امور اراضی جهاد کشاورزی دماوند و انتظامی ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد.
با اجرای این عملیات، ۱۲۲ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شامل ۱۱۷ مورد دیوار کشی و ۵ فقره بنای ساختمانی تخریب شد.
در این عملیات تخریب انجام شده در مجموع حدود ۱۰ هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی دماوند آزادسازی شد.