قلع و قمع ۲۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند
قلع و قمع ۲۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند
۲۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای لومان دماوند تخریب شد.

در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در روستای لومان، با دستور دادستان شهرستان ۲۰ مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد.
با اجرای این عملیات، ۲۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شامل ۱۷ مورد دیوار کشی به طول ۸۵۰ متر و ۳ مورد بنای نیمه کاره به مساحت ۱۸۰ متر مربع، با سطح آزاد سازی حدودا ۱۱۰۰۰ متر مربع تخریب شد.